Vaše karta
TOP výhody

Všeobecné obchodní podmínky věrnostního programu pro zákazníky Flop Top „TOP VÝHODY“

1. Účelem zavedení programu TOP VÝHODY (dále též jen „program“) je vytvořit atraktivní podmínky pro stálé, pravidelně nakupující zákazníky vybraných prodejen Flop Top, kteří se rozhodli stát členem tohoto programu (dále též jen „člen“). Prodejny Flop Top zařazené do programu TOP VÝHODY jsou u vchodu do prodejny zřetelně označeny logem Flop Top. Zákazník se stává členem věrnostního programu TOP VÝHODY. Cílem Programu je zvýšení kvality v oblasti prodeje zboží a poskytování služeb na prodejnách Flop Top. Na základě přesně definované výše obratu (nákupů) stanovených zákazníkem, má tento možnost požádat o odběr vybraného zboží z katalogu odměn za podmínek stanovených v katalogu.

2. Společnost FLOSMAN, s.r.o., IČO: 09776648, se sídlem Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor (dále jen „FLOSMAN“) je oprávněna vytvářet pro členy programu speciální akce, o kterých budou členové programu informováni. Pravidla takovýchto speciálních akcí budou zveřejňována na internetových stránkách programu www.flop-potraviny.cz.

3. Členství v programu je bezplatné.

4. Členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která vyplní registrační formulář v listinné podobě a tento předá odpovědné osobě v prodejně Flop Top označené logem Flop Top nebo online registrační formulář na www.flop-potraviny.cz. Vyplněním a potvrzením tohoto formuláře člen souhlasí s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil a rozumí jim. Věrnostní kartu TOP KARTA (dále též jen„věrnostní karta“ nebo „karta“) obdrží člen programu na příslušné prodejně s tím, že ihned může začít sbírat body. Výhody může začít čerpat až 30 kalendářních dnů po odevzdání řádně vyplněného a podepsaného registračního formuláře v listinné podobě na prodejně, nebo 3. pracovní den po vyplnění online registračního formuláře.

5. Členem se nemůže stát jiný subjekt než fyzická osoba splňující podmínky uvedené výše, tj. členem se nemůže stát obchodní společnost ani jiná právnická osoba. Členem se nestane ani fyzická osoba, která zneužila mechanismus a výhody programu TOP VÝHODY.

6. Člen by měl ve vlastním zájmu bezodkladně informovat FLOSMAN (písemně) o změně základních informací poskytovaných v registračním formuláři v listinné podobě nebo online (změna jména, příjmení, adresy, kontaktního telefonního čísla apod.) a to opětovným vyplněním re- gistračního formuláře s poznámkou, že se jedná o změnu údajů. Stejným způsobem se zavazuje ohlásit ztrátu, krádež nebo znehodnocení karty. V těchto případech bude karta zablokována. Požádá-li člen o novou zákaznickou kartu, bude mu (pokud se prokáže svými osobními údaji) v pro- dejně Flop Top vystavena karta nová a nevyčerpané body z původní karty budou na tuto kartu převedeny.

7. Věrnostní karta je opatřena EAN kódem a je evidována na jméno člena programu. Součástí karty je i identifikační číslo karty, které je nutné uvést na přední stranu registračního formuláře.

8. Vlastní vydání věrnostní karty není podmíněno předchozím nákupem v prodejně Flop Top.

9. Zájemce o členství je povinen vyplnit registrační formulář pravdivě a čitelně, jinak nemůže být zaručena správná evidence věrnostní karty.

10. Za případné škody vzniklé v důsledku zneužití karty neoprávněnou osobou nese odpovědnost výlučně člen.

11. Člen je oprávněn používat věrnostní kartu při nákupu v prodejně Flop Top, která je označena logem pro přijímání těchto karet (program TOP VÝHODY). Čerpání jakékoliv výhody je možné pouze v prodejnách Flop Top, které jsou zařazeny do věrnostního programu.

12. Jednotlivé karty mohou být sdružovány do tzv. rodiny věrnostních karet. TOP KARTA umožňuje členům sbírat body v rámci rodinného programu a vytvářet tak skupiny členů, ve kterých někteří členové (dále jen držitel členské karty) jen sbírají body ve prospěch jiného člena, resp. jeho účtu (dále jen držitel hlavní karty). V jedné skupině musí být vždy jeden držitel hlavní karty a minimálně jeden, maximálně však tři držitelé členské karty. Výhody věrnostního programu mohou být čerpány pouze po předložení hlavní karty patřící do této rodiny karet.

13. Za každý nákup zboží uskutečněný v prodejně Flop Top zařazené do programu, před jehož markováním člen programu předloží na pokladně věrnostní kartu, budou na tuto kartu připsány body v hodnotě nákupu (nevztahuje se na vratné obaly, cigarety a tabákové výrobky a výjimky dále uvedené), tzn. 1 Kč = 1 bod; případně body podle aktuálně vyhlášených podmínek věrnostního programu.

14. Body se na členské konto připisují pouze v případě, že člen nákup zaplatí hotově nebo platební kartou. Připisování bodů na věrnostní kartu se nevztahuje na platbu stravenkou či dárkovým poukazem ani na nákup dobíjecích kupónů mobilních operátorů nebo dobití telefonu u pokladny, jakož ani na jiné služby poskytované prodejnou, např. nákup sázek, losů, platba složenek, dobírek, platební transakce či nákup elektronické dárkové karty.

15. V případě, že člen neuskuteční v kalendářním roce alespoň 1 nákup s užitím věrnostní karty, bude jeho bodové konto vynulováno. Členství však tímto krokem nezaniká.

16. V případě dostatečného počtu bodů na členské kartě je člen oprávněn čerpat výhody platné pro dané období. Minimální bodová hladina popřípadě doplatek v Kč, za který může člen nabídky odměn využít, je vždy pevně stanovena v aktuálním katalogu. Finanční vyrovnání není možné. Aktuální katalog odměn (vybraného zboží) je k dispozici na www.flop-potraviny.cz a na prodejnách zařazených do programu.

17. Člen potvrzením / podpisem registračního formuláře uděluje FLOSMAN po dobu trvání jeho členství souhlas s tím, aby shromažďoval a dále automatizovaně zpracovával údaje o jeho nákupech (frekvence nákupů, jejich množství, složení a údaje o čerpání výhod věrnostního systému) a osobní údaje v rozsahu uvedeném na registračním formuláři, to vše za účelem poskytování zákaznických výhod (slev, služeb, informací). Potvrzením / podpisem registračního formuláře člen stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že poskytnutí údajů je dobrovolné. Bere také na vědomí, že údaje o jeho osobě mohou být zpřístupněny ev. sdíleny s třetími subjekty, u nichž to je pro zpracování údajů nezbytné nebo kteří jsou partnersky napojeni na věrnostní program TOP VÝHODY.

18. Člen bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem; žádat o odstranění závadného stavu. Uvedením elektronické adresy nebo čísla mobilního telefonu člen souhlasí s jejich využitím pro zasílání obchodních sdělení, informací o zákaznických výhodách, nabízených službách apod. Člen bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Kontaktní e-mail je marketing@flosman.cz.

19. Člen může své členství v programu TOP VÝHODY kdykoliv zrušit vrácením karty v prodejně Flop Top zapojené do programu TOP VÝHODY. Členství také zaniká odvoláním souhlasu se shromažďováním a automatizovaným zpracováním údajů podle čl. 18.

20. Člen souhlasí s tím, že na internetových stránkách www.flop-potraviny.cz bude pro jeho kontrolu a využití anonymně uveden stav bodového konta jeho zákaznické karty.

21. FLOSMAN je oprávněn jednostranně změnit podmínky členství, aniž by měl povinnost takovouto změnu členovi přímo oznamovat; je však povinen seznámit členy programu s takovými změnami vhodnou formou (např. informacemi ve vydávaných letácích, vyvěšením na prodejně, zveřejněním na webových stránkách apod.). Změny podmínek jsou účinné dnem, který je uveden v nových všeobecných podmínkách věrnostního programu. FLOSMAN si vyhrazuje právo ukončit věrnostní program.

22. Případné důvodné námitky člena programu budou řešeny dohodou v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

V Táboře 18. 5. 2023 FLOSMAN s.r.o.

Síť českých potravinářských prodejen v jižních, západních, středních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě.

FLOSMAN | POTRAVINY CZ | DOBRÝ VÝBĚR

Adresa, kontakt:

FLOSMAN S.R.O.
CHÝNOVSKÁ 1917/9, TÁBOR 390 02

TEL.: 381 791 325
E-MAIL: info@flosman.cz

Sociální sítě: