OCHRANA OZNAMOVATELŮ

  1. Home
  2. /
  3. Ochrana oznamovatelů

„DALŠÍ MOŽNOST KOMUNIKACE S FIRMOU? OZNAM.TO! PŘES APLIKACI
OZNAM.TO LZE POSLAT NÁVRH NA ZLEPŠENÍ NEBO UPOZORNIT NA NEZÁKONNÉ JEDNÁNÍ“

 

SHRNUJÍCÍ INFORMACE

– Kdo může oznamovat: kdokoliv, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání.
– Co se oznamuje: porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
– Jak se oznamuje: komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

CO JE A JAKÝ JE ÚČEL OCHRANY OZNAMOVATELŮ?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

OCHRANA OSOB A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

JAK BUDE S OZNÁMENÍM NALOŽENO?

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

KOMUNIKAČNÍ KANÁLY (JAK OZNAMOVAT PORUŠENÍ)

Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to.

Příslušná osoba: Petra Dlouhá – petra.dlouha@flosman.cz
Elektronicky na adresách: www.oznam.to, www.oznamovatel.justice.cz
Písemně na adresu: Whistleblowing FLOSMAN s.r.o., Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor

 

Adresa, kontakt:

FLOSMAN S.R.O.
CHÝNOVSKÁ 1917/9, TÁBOR 390 02

TEL.: 381 791 325
E-MAIL: info@flosman.cz

Sociální sítě:

Obchod s českým srdcem.

FLOSMAN | POTRAVINY CZ | DOBRÝ VÝBĚR