OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE S APLIKACÍ TOP VÝHODY

Závazná pravidla a podmínky soutěže (dále jen „soutěž“)

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE S APLIKACÍ TOP VÝHODY
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Vyhlašovatel soutěže
1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost FLOSMAN s.r.o., IČO: 097 76 648, se sídlem Chýnovská 1917/9, 39002 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31557 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Místo a doba trvání soutěže
2.1. Soutěž probíhá na vybraných prodejnách Flop Top, které jsou uvedeny v příloze číslo 1 těchto pravidel, prostřednictvím mobilní aplikace Top Výhody.
2.2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 24. 6. 2024 do 30. 6. 2024. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo upravit dobu počátku trvání soutěže na prodejnách, které započne provozovat v průběhu konání této soutěže.

3. Základní principy soutěže
3.1. Podmínkou účasti v soutěži je nákup zboží v hodnotě nejméně 400,- Kč na jeden nákup s vaší věrnostní kartou Top Výhody. Jednotlivé účtenky nelze sčítat.
3.2. Výhrou v soutěži jsou tři piknikové koše, tři piknikové deky, devět baget Vavřík dle vlastního výběru.
3.3. O výhře a pořadí v soutěži rozhoduje náhoda, když výherci budou losováni ze všech přihlášených soutěžících, kteří splní podmínky soutěže.

4. Podmínky účasti v soutěži
4.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Používáme-li v těchto
pravidlech označení výherce nebo soutěžící v jednotném nebo množném čísle, vztahuje se toto označení jak na mužské, tak ženské účastníky soutěže.
4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti FLOSMAN s.r.o. a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.
4.3. Podmínkou účasti v soutěži je aktivace soutěžního kupónu v mobilní aplikaci Top Výhody.
4.4. Podmínkou účasti v soutěži je registrace v mobilní aplikaci Top Výhody.
4.5. Podmínkou účasti v soutěži je nákup zboží v hodnotě nejméně 400,- Kč na jeden nákup s věrnostní kartou Top Výhody.

5. Princip soutěže
5.1. Princip soutěže je založen na aktivaci soutěžního kupónu v mobilní aplikaci Top Výhody a provedení nákupu na vybrané prodejně v termínu od 24. 6. 2024 do 30. 6. 2024.
5.2. Výhru v soutěži získávájí 3 soutěžící, kteří budou náhodně vylosováni vyhlašovatelem a bude jim přidělena jedna výhra.
5.3. Pro určení pořadí v soutěži je rozhodující pořadí při náhodném losování.
5.4. Soutěžící je povinen na vyžádání předložit vyhlašovateli účtenku za nákup výrobků v hodnotě nejméně 400,- Kč, uskutečněný v období od 24. 6. 2024 do 30. 6. 2024.

6. Průběh soutěže
6.2. Principem soutěže je náhodné losování soutěžitelů, kteří splňují všechny podmínky soutěže.
6.3. Soutěžní čas začíná běžet dne 24. 6. 2024 v 6:00 hodin do 30. 6. 2024 ve 24:00 hodin.
6.4. Vyhlašovatel provede losování výherců nejpozději do 5. 7. 2024 a následně kontaktuje výherce prostřednictvím e-mailu, který je uveden v osobním profilu soutěžícího v aplikaci Top Výhody.

7. Výhry v soutěži
7.1. Soutěžící, kteří po ukončení soutěže byli vylosováni, získají jednu z cen. Vyhlašovatel se dohodne s výhercem na místě a čase převzetí výhry.
7.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
7.3. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění všech podmínek soutěže. Tato soutěž má povahu hry a výhry, tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Na výhru (zboží/předmět) se nevztahuje záruční doba dle ustanovení § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
7.4. Soutěžící bude po ukončení soutěže informován nejpozději do 10 pracovních dnů o výhře a dalším postupu. V případě, že soutěžící neodpoví na e-mail o získání výhry nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne odeslání e-mailu vyhlašovatelem, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udělena. V případě, že nebude možné udělit všechny výhry v soutěži nebo v případě, že si soutěžící nevyzvedne výhru do jednoho měsíce poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.
7.5. Podmínky předání výher: výhry budou předány na vybrané prodejně oproti předávacímu protokolu, kterou soutěžící zaregistroval v registračním formuláři.

8. Osobní údaje
8.1. Soutěžící uděluje přihlášením do soutěže vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 10 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje poskytnuté v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel.
8.2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s předáním výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely.
8.3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.
8.4. Soutěžící učástí v soutěži uděluje vyhlašovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže. Tento souhlas je soutěžitel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu vyhlašovatele marketing@flosman.cz s uvedením slova „Nezasílat“ v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.
8.5. Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookových stránkách, pokud užití souvisí s touto soutěží.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
9.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže, při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.
9.3. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici v aplikaci Top Výhody. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail marketing@flosman.cz.

V Táboře dne 24.06.2024

 

Příloha č. 1. SEZNAM PRODEJEN FLOP TOP

Prodejna Flop Top  Adresa   
Benešov  Nová Pražská 1645  55001 
Bernartice  Bernartice 16  34142 
Blovice  5. května 653  33601 
Borovany  Žižkovo náměstí 57  34802 
Březí u Mikulova  Halvní 28  69181 
Březnice  Rožmitálská 35  76001 
Bystřice nad Pernštejnem   Spojovací 669  59301 
Čechtice  Náměstí Dr. Tyrše 300  25765 
České Budějovice  Brigádnická 4  37006 
České Velenice  Na sadech 554   37810 
Český Brod  nám.Arnošta z Pardubic 7  28201 
Český Těšín  Kysucká 1829/14  73701 
Čížová  Čížová 96  39831 
Dačice  Krajířova 15   38001 
Dolní Kralovice   náměstí L. Svobody 7  25768 
Dubňany   Hodonínská 313  69603 
Dubné  Dubné č.90  37384 
Dražice   Dražice 166  39131 
Frýdek – Místek  Jiřího Trnky 73  73801 
Frymburk  Frymburk č. p. 3  34201 
Havlíčkův Brod  Reynkova 2823  58001 
Havlíčkův Brod   Havířská 449  58001 
Hluboká nad Vltavou  Pražská 676  37341 
Horní Cerekev  Nám.T.G.Masaryka 399  39403 
Horní Lideč  Horní Lideč č.p.114  75612 
Horní Planá  Volarská 110  38226 
Hrušovany nad Jevišovkou  Nádražní 164  67167 
Chlum u Třeboně   Chlum u Třeboně č.p. 499  37804 
Chlumec nad Cidlinou  Zimova 699  50351 
Chrudim III  U stadionu 766  53703 
Chýnov  Gabrielovo nám.  452  39155 
Jablonec nad Nisou  Na kopci 3297/8  46601 
Jablonné v Podještědí  Zdislavy z Lemberka 137  47125 
Jemnice  Na Podolí 307  67531 
Jevany  Pražská 175  28166 
Jevišovice  Jevišovice č. p. 101  67153 
Jičín  Lidické náměstí 373  50601 
Jihlava  Štefánikovo náměstí 1965/4  58601 
Jindřichův  Hradec  Pražská  875  37701 
Kardašova Řečice  Jablonského č.p. 8  37821 
Klášterec nad ohří  Polní 681  43151 
Kolín  Masarykova 987  28002 
Koloveč  Palackého 317  %3sCpan dtaa-contrast=“none“>34543 
Kralupy nad Vltavou  Hennigsdorfská 1037  27801 
Kunice  Na Návsi 124  67971 
Lhenice  Netolická 261  41501 
Litoměřice  Stránského 1908/33  41201 
Litoměřice  Komenského 2024/6  41201 
Lomnice nad Lužnicí  nám. 5.května 107  37816 
Luka nad Jihlavou  1. máje 77  58822 
Mirotice  Mikoláše Alše 64  39801 
Miřetice  17.listopadu 549  38486 
Mladá Vožice  Zahradní  337  39143 
Mladá Boleslav  Náměstí Míru 15  293 01 
Mnichovice  Masarykovo náměstí  729  25765 
Moravské Budějovice  ČSA 42  67602 
Mukařov  Pražská 230  25162 
Nehvizdy  Nehvizdy 700  25081 
Nechanice  Husovo náměstí 84  50315 
Netolice  Gregorova 405  26751 
Neveklov  Náměstí Jana Heřmana 333/1  25756 
Nová Včelnice  Čechova 479  37842 
Nové Hrady  Zahradní 270   37333 
Nový Bydžov  Tř.B.Smetany 1650  50401 
Nový Rychnov  U Zámku 176  39404 
Odolená Voda  Československé armády 315  25070 
Pacov  Na Blatech 834   39501 
Pelhřimov  Pod Náspem 1092  35002 
Písek  17. listopadu 1787  73984 
Plzeň  Náměstí Republiky 204/30  30100 
Plzeň  Kaznějovská 1442/49  30100 
Poběžovice  Mariánská 66  34522 
Počátky  Horní 97  35801 
Pohořelice  Hybešova 997  39901 
Polná   Husovo náměstí 46  58813 
Popovice  Popovice č.p.96  50601 
Praha 12  Pertoldova 3344/6, Praha  14300 
Protivín  Jiráskova 233  39811 
Přelouč  Obránců míru 1310  53501 
Příbram  Plzeňská 74  40502 
Příbram  Jiráskovy sady 16  40502 
Příšovice  Příšovice č.p. 217  46346 
Rokytnice u Přerova  Rokytnice u Přerova 348  75104 
Rudolfov  Hlincohorská 23   37371 
Sázava  Poznaňská 496  25206 
Sedlčany  Havlíčkova 623, Sedlčany  26401 
Sedlec   nám.7.května 8   25791 
Sehradice  Sehradice 151  76323 
Sezimovo Ústí  Školní náměstí 690  39102 
Slatiňany  Vítězství 119  53821 
Strmilov  Popelínská 229  37853 
Struhařov  Mnichovická 175  25168 
Stříbrná Skalice  Na Městečku 127  28167 
Studená  nám. sv. Jana Nepomuckého 526  33141 
Suchdol nad Lužnicí  Pražská  18  37806 
Štěpánovice  Nad rybníkem 33   33901 
Tábor  Husovo nám. 2870  74775 
Telč  Staňkova 333  58856 
Teplá  Klášterní 292  36461 
Tlumačov  Švermova 783  76362 
Třebíč  Jiráskova 1077  67401 
Třeboň  Táboritská 265  37901 
Třeboň  Dukelská 138   37901 
Třešť  Roosweltova 459  58901 
Třinec  Nový Borek 591  73961 
Třinec-Lyžbice  Dukelská 1017  73961 
Včelná  Jiřičkova 663  37382 
Velká Bíteš  Lánice 54  59501 
Velké Popovice  Ringhofferova 3  25169 
Veselí nad Lužnicí  Náměstí T.G. Masaryka 133  39181 
Vimperk  K.Weise 668  38501 
Volyně  Palackého 104  38701 
Votice  Komenského náměstí 657  25901 
Vracov  Náměstí Míru 194  69642 
Zdice  Náměstí Palackého 22  26751 
Znojmo  Vídeňská 46  66902 
Žacléř  B.Němcové 376  4201 
Ždánice  Městečko 198  28163 
Želetava  Pražská 158  67526 
Žirovnice  Havlíčkovo náměstí 193  39468 
Žlutava  Žlutava č.p.2  76361 

 

 

 

 

Sociální sítě:

Obchod s českým srdcem.

FLOSMAN | POTRAVINY CZ | DOBRÝ VÝBĚR