Soutěž na facebooku

DVĚ KOUPELOVÉ OSUŠKY ZNAČKY VOSSEN

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky facebookové soutěže (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže
1.1.
Vyhlašovatelem soutěže je společnost FLOSMAN s.r.o, IČO: 09776648, se sídlem Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 31557
(dále jen „vyhlašovatel“).
1.2. Vyhlašovatel pořádá soutěž o „dvě koupelové osušky značky Vossen“ (dále také jen „dárek“).

2. Místo a doba trvání soutěže
2.1. Soutěž probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/floppotraviny
2.2. Doba trvání soutěže je stanovena od 29.05.-02.06.2024.

3. Základní principy soutěže
3.1. Podmínkou účasti v soutěži je odpovědět na soutěžní otázku: „Sdílejte své tipy a triky na organizaci koupelnyZ odpovědí bude náhodně vylosován 1 výherce.
3.2. Výhrou v soutěži jsou dvě koupelové osušky značky Vossen.

4. Podmínky účasti v soutěži a soutěžní profil
4.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící má (nebo si v souvislosti se soutěží zřídí) registraci na sociální síti Facebook a facebookový profil. Používáme-li v těchto pravidlech označení výherce nebo soutěžící v jednotném nebo množném čísle, vztahuje se toto označení jak na mužské, tak ženské účastníky soutěže.
4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti FLOSMAN s.r.o. a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže.
4.3. Podmínkou účasti v soutěži je odpovědět na soutěžní otázku na facebookovém profilu. https://www.facebook.com/floppotraviny. Na soutěžní otázku se odpovídá do komentáře pod příspěvek o soutěži.
4.4. Soutěžící se nemůže soutěže zúčastnit opakovaně.
4.5. Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Meta Platforms. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže, a nikoliv společnosti Meta Platforms.

5. Princip soutěže
5.1. Princip soutěže je založen na odpovědi na soutěžní otázku.

6. Průběh soutěže
6.1.
Soutěž probíhá výhradně prostřednictvím facebookového profilu vyhlašovatele.
6.2. Soutěžní čas začíná běžet dne 29.05.2024 zveřejněním soutěžní otázky a je ukončena dne 02.06.2024
v 24:00 hodin.
6.3. Vyhlašovatel provede vyhlášení výherce nejpozději dne 09.06.2024 na facebookovém profilu https://www.facebook.com/floppotraviny/. Výherce je povinen kontaktovat vyhlašovatele na email marketing@flosman.cz a uvést své jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo. Vyhlašovatel se s výhercem spojí a dohodne se na předání výhry – v jaké obchodě si výherce výhru převezme.

7. Výhry v soutěži
7.1. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění všech podmínek soutěže. Tato soutěž má povahu hry a výhra tudíž není právně vymahatelná. Výhru nelze převádět na jiné osoby, nelze ji proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Na výhru se nevztahuje záruční doba dle ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník).
7.2. Jednou z podmínek získání výhry je uvedení kontaktní e-mailové adresy, jména, příjmení a bydliště. Neuvedení kontaktní e-mailové adresy povede k zániku nároku na výhru. Výherce bude vyhlášen na facebookovém profilu vyhlašovatele a je povinen nejpozději do 4 dnů od vyhlášení, kontaktovat vyhlašovatele na emailu marketing@flosman.cz. V případě, že soutěžící nebude kontaktovat vyhlašovatele ve stanoveném termínu, jeho nárok zaniká a vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit nového výherce a celý postup se bude opakovat.

8. Osobní údaje
8.1. Soutěžící uděluje odpovědí na soutěžní otázku vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od poskytnutí osobních údajů. Souhlas uděluje soutěžící podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při komunikaci o převzetí výhry. Poskytnutí údajů je podmínkou udělení výhry. Správcem osobních údajů je vyhlašovatel.
8.2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výhry a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výhry v soutěži.
8.3. Soutěžící bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v GDPR jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem nebo žádat o odstranění závadného stavu.
8.4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště, a dále souhlas s uveřejněním své fotografie ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookových stránkách, pokud užití souvisí s touto soutěží.

9. Závěrečná ustanovení
9.1.
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
9.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výhry.
9.3. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese https://www.flop-potraviny.cz/. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email marketing@flosman.cz.

V Táboře dne 29.05.2024
FLOSMAN s.r.o.

Adresa, kontakt:

FLOSMAN S.R.O.
CHÝNOVSKÁ 1917/9, TÁBOR 390 02

TEL.: 381 791 325
E-MAIL: info@flosman.cz

Sociální sítě:

Obchod s českým srdcem.

FLOSMAN | POTRAVINY CZ | DOBRÝ VÝBĚR