Vaše karta
TOP výhody

Podmínky GDPR

17. Člen potvrzením / podpisem registračního formuláře uděluje FLOSMAN po dobu trvání jeho členství souhlas s tím, aby shromažďoval a dále automatizovaně zpracovával údaje o jeho nákupech (frekvence nákupů, jejich množství, složení a údaje o čerpání výhod věrnostního systému) a osobní údaje v rozsahu uvedeném na registračním formuláři, to vše za účelem poskytování zákaznických výhod (slev, služeb, informací). Potvrzením / podpisem registračního formuláře člen stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné a že poskytnutí údajů je dobrovolné. Bere také na vědomí, že údaje o jeho osobě mohou být zpřístupněny ev. sdíleny s třetími subjekty, u nichž to je pro zpracování údajů nezbytné nebo kteří jsou partnersky napojeni na věrnostní program TOP VÝHODY.

18. Člen bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jako například žádat na správci vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem; žádat o odstranění závadného stavu. Uvedením elektronické adresy nebo čísla mobilního telefonu člen souhlasí s jejich využitím pro zasílání obchodních sdělení, informací o zákaznických výhodách, nabízených službách apod. Člen bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Kontaktní e-mail je marketing@flosman.cz.

19. Člen může své členství v programu TOP VÝHODY kdykoliv zrušit vrácením karty v prodejně Flop Top zapojené do programu TOP VÝHODY. Členství také zaniká odvoláním souhlasu se shromažďováním a automatizovaným zpracováním údajů podle čl. 18.

20. Člen souhlasí s tím, že na internetových stránkách www.flop-potraviny.cz bude pro jeho kontrolu a využití anonymně uveden stav bodového konta jeho zákaznické karty.

21. FLOSMAN je oprávněn jednostranně změnit podmínky členství, aniž by měl povinnost takovouto změnu členovi přímo oznamovat; je však povinen seznámit členy programu s takovými změnami vhodnou formou (např. informacemi ve vydávaných letácích, vyvěšením na prodejně, zveřejněním na webových stránkách apod.). Změny podmínek jsou účinné dnem, který je uveden v nových všeobecných podmínkách věrnostního programu. FLOSMAN si vyhrazuje právo ukončit věrnostní program.

22. Případné důvodné námitky člena programu budou řešeny dohodou v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

V Táboře 18. 5. 2023 FLOSMAN s.r.o.

Síť českých potravinářských prodejen v jižních, západních, středních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě.

FLOSMAN | POTRAVINY CZ | DOBRÝ VÝBĚR

Adresa, kontakt:

FLOSMAN S.R.O.
CHÝNOVSKÁ 1917/9, TÁBOR 390 02

TEL.: 381 791 325
E-MAIL: info@flosman.cz

Sociální sítě: